Gebruikersvoorwaarden

Hartelijk dank voor het gebruik van Loslatenmetliefde. Door het bezoeken en gebruiken van de website Loslatenmetliefde gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn ervoor bedoeld dat Loslatenmetliefde voor iedereen eerlijk en betrouwbaar werkt.

Gebruik van Loslatenmetliefde
U plaatst een advertentie in de juiste categorie of gebied en zult niet:

 • Handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden en de Beleidsregels;
 • Onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • Handelen in strijd met enige rechten van derden;
 • Berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
 • Virussen of andere technologie verspreiden die Loslatenmetliefde of de belangen of het eigendom van gebruikers van Loslatenmetliefde kunnen schaden;
 • De infrastructuur van Loslatenmetliefde onredelijk belasten of de goede werking van Loslatenmetliefde verstoren;
 • Enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
 • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
 • Maatregelen om de toegang tot Loslatenmetliefde te voorkomen of te beperken, omzeilen.

Misbruik van Loslatenmetliefde
Klachten omtrent oplichting kunt u melden via info@loslatenmetliefde.nl.

Indien wij aanwijzingen van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid en de beleidsregels, dan kunnen wij - indien wij daartoe aanleiding zien - de hieronder genoemde maatregelen treffen:

 • Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;
 • Verzonnen advertenties welke niet op waarheid berust zijn zullen door het team van Loslatenmetliefde per direct verwijderd worden zonder dat men het betaalde bedrag retour krijgt;
 • Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van Loslatenmetliefde te weren;
 • Om Loslatenmetliefde en haar gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens kenbaar maken op www.loslatenmetliefde.nl;
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken.

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van Loslatenmetliefde te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van Loslatenmetliefde door gebruikers.

Aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op Loslatenmetliefde afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Loslatenmetliefde. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Indien Loslatenmetliefde aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Loslatenmetliefde beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Betaling en Incasso
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Loslatenmetliefde aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Loslatenmetliefde aangegeven. Loslatenmetliefde is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Loslatenmetliefde echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Persoonlijke gegevens
Door gebruik te maken van Loslatenmetliefde gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke profielgegevens op servers in de Europese Unie. Gegevens van overledenen en/of rouwadvertenties zijn hiervan uitgesloten. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van marketing materiaal van ons, tenzij u het vinkje tijdens registratie of bij uw profielgegevens uitvinkt.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Loslatenmetliefde partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Loslatenmetliefde is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Loslatenmetliefde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.